Posláním CHKO Slavkovský les je ochrana unikátní krajiny osobitého rázu s charakteristickým reliéfem, specifickým osídlením, mimořádnými přírodními hodnotami a zachovanými přirozenými funkcemi, zejména neobyčejně zachovalým vodním režimem.

Mezi hlavní předměty ochrany patří rozlehlá rašeliniště, mokřady a prameniště, druhově bohaté mokřadní louky, komplexy přírodě blízkých lesních porostů a přírodě blízké vodní toky. Neméně důležité jsou místní geologické útvary, stejně jako zvláště chráněné a vzácné druhy živočichů a rostlin. Mnohé z nich jsou významné v celoevropském i světovém měřítku. Jedinečným předmětem ochrany, se kterým se setkáme v rámci České republiky pouze ve Slavkovském lese, je fenomén přírodních léčivých zdrojů - vývěrů minerálních pramenů a podzemních plynů.

Plán péče o CHKO Slavkovský les na období 2015 - 2024

Zonace CHKO Slavkovský les

Zonace CHKO

CHKO Slavkovský les je rozdělena do 4 zón odstupňované ochrany přírody. Současná platná zonace byla schválena v roce 1997.

Více informací
MZCHÚ CHKO Slavkovský les

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější partie Slavkovského lesa jsou chráněny ve 35 maloplošných zvláště chráněných územích. Z toho jsou 2 chráněna v kategorii národní přírodní rezervace, 3 v kategorii národní přírodní památka a dále je zde vyhlášeno celkem 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek.

Více informací
Památné stromy CHKO Slavkovský les

Památné stromy

V současné době je na území CHKO Slavkovský les vyhlášeno celkem 38 památných stromů. Nejčastěji jde o památné lípy, buky nebo duby. Zajímavostí jsou břečťany v Lokti nebo památné ovocné stromy - třešeň na Žitné a jabloň u Českého Chloumku vyhlášená v roce 2021.

Více informací
Péče o přírodu v CHKO Slavkovský les

Péče o přírodu

Správa CHKO Slavkovský les zajišťuje praktickou péči o přírodu a krajinu ve zvláště chráněných územích i ve volné krajině.

Více informací
Cenné biotopy v CHKO Slavkovský les

Cenné biotopy

Správa CHKO Slavkovský les vymezila přírodovědně nejvýznamnější lokality v CHKO Slavkovský les. Mapové podklady k tomuto vymezení naleznete zde.

Více informací
Krajinný ráz

Krajinný ráz a stavby

Charakteristický harmonický krajinný ráz je jedním ze znaků chráněné krajiny. Tvoří jej soubor přírodních podmínek a hodnot vytvořených činností člověka. Výstavba je tedy důležitým prvkem, který jej ovlivňuje.

Více informací