Ochranu přírody a krajiny v CHKO Slavkovský les vykonává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím Správy CHKO. Hlavní náplní činnosti AOPK ČR je státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny, dále zajišťování péče o cenné lokality a v neposlední řadě monitoring zájmových druhů a jejich výskytu v území.

Zonace CHKO Slavkovský les

Zonace CHKO

CHKO Slavkovský les je rozdělena do 4 zón odstupňované ochrany přírody. Současná platná zonace byla schválena v roce 1997.

Více informací
MZCHÚ CHKO Slavkovský les

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější partie Slavkovského lesa jsou chráněny ve 35 maloplošných zvláště chráněných územích. Z toho jsou 2 chráněna v kategorii národní přírodní rezervace, 3 v kategorii národní přírodní památka a dále je zde vyhlášeno celkem 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek.

Více informací
Památné stromy CHKO Slavkovský les

Památné stromy

V současné době je na území CHKO Slavkovský les vyhlášeno celkem 38 památných stromů. Nejčastěji jde o památné lípy, buky nebo duby. Zajímavostí jsou břečťany v Lokti nebo památné ovocné stromy - třešeň na Žitné a jabloň u Českého Chloumku vyhlášená v roce 2021.

Více informací
Péče o přírodu v CHKO Slavkovský les

Péče o přírodu

Správa CHKO Slavkovský les zajišťuje praktickou péči o přírodu a krajinu ve zvláště chráněných územích i ve volné krajině.

Více informací
Krajinný ráz a výstavba

Krajinný ráz a výstavba

Charakteristický harmonický krajinný ráz je jedním ze znaků chráněné krajiny. Tvoří jej soubor přírodních podmínek a hodnot vytvořených činností člověka. Výstavba je tedy důležitým prvkem, který jej ovlivňuje.

Více informací
Cenné biotopy v CHKO Slavkovský les

Cenné biotopy

Správa CHKO Slavkovský les vymezila přírodovědně nejvýznamnější lokality v CHKO Slavkovský les. Mapové podklady k tomuto vymezení naleznete zde.

Více informací
Svatošské skály. Foto: Barbora Plašilová

Cestovní ruch

CHKO Slavkovský les patří k návštěvnicky oblíbeným cílům v České republice především díky své poloze a atraktivní zachovalé přírodě. Je doslova srdcem západočeského lázeňského trojúhelníku. Práce s návštěvníky a návštěvnickou infrastrukturou je nezbytnou součástí naší práce.

Více informací