Fakta o Slavkovském lese:

  • rozloha: 611 km2
  • nadmořská výška: 374 – 983 m n. m.
  • vyhlášení: 21. 6. 1974
  • 36 maloplošných zvláště chráněných území: 2 národní přírodní rezervace, 3 národní přírodní památky, 13 přírodních rezervací a 18 přírodních památek
  • Natura 2000: 24 evropsky významných lokalit, ptačí oblast Doupovské hory

Pro ochranu mimořádných hodnot krajiny a ojedinělých přírodních fenoménů v trojúhelníku lázeňských měst Mariánské Lázně, Karlovy Vary a Františkovy Lázně byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Slavkovský les. Území leží v Karlovarském kraji v okrese Cheb, Sokolov a Karlovy Vary a v jižním cípu zasahuje i do kraje Plzeňského, okresu Tachov. Patří k plošně větším i starším chráněným krajinným oblastem, kterou lze přirovnat k ostrovu lesní zeleně. Slavkovský les však zdaleka není jen lesem, ale ukrývá mnohem pestřejší přírodní bohatství. Jsou to rozlehlá rašeliniště, bohaté mokřadní a slatinné louky, unikátní hadcová květena, vřesoviště, množství bublajících minerálek a mofet ale i zachovalé bučiny nebo údolí meandrujících toků řek Teplé a Ohře s pozoruhodnými skalními útvary. Díky těmto přírodním hodnotám je Slavkovský les významným územím nejen v měřítku České republiky. Nejcennější stanoviště a druhy jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích a v rámci evropské soustavy Natura 2000.

Mokřady a minerálky světového významu

Území je významné především pestrou škálou mokřadních a vodních biotopů – vrchoviště, přechodová rašeliniště, rašelinné a podmáčené smrčiny, blatkové bory, mokřadní, slatinné a rašelinné louky, různé typy pramenišť, drobné vodoteče či oligotrofní vodní plochy a již zmiňované vývěry minerálních vod - ty jsou společně s unikajícími podzemními plyny unikátním místním fenoménem, který u nás nikde jinde nenajdeme. Tzv. fenomén přírodních léčivých zdrojů se proto stal jedním z hlavních předmětů ochrany ve Slavkovském lese. Není divu, že zdejší mokřady patří mezi nejvýznamnější na světě – Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa byly v roce 2012 zapsány na Seznam mokřadů mezinárodního významu splňující kritéria Ramsarské úmluvy. Toto mimořádně cenné území o celkové rozloze 3200 ha tvoří dvě oddělené části –  komplex vrchovišť a lesních rašelinných stanovišť chráněných v rámci národní přírodní rezervace a stejnojmenné evropsky významné lokality Kladské rašeliny, a soustava spíše nelesních mokřadů s četnými minerálními prameny v Tepelské vrchovině. 

Více o minerálních pramenech

Jedinečné rostliny i živočichové

Co se týče druhového bohatství, mimořádný význam má Slavkovský les mimo jiné díky vzácným rostlinám vázaným na ojedinělé hadcové podloží. Mnichovské hadce nedaleko Mariánských Lázní navíc tvoří největší komplex takových hornin v České republice. Kromě endemického rožce kuřičkolistého, který se nevyskytuje nikde jinde na světě, zde roste třeba sleziník nepravý – vzácná kapradina obsazující hadcové štěrbiny a sutě. Ukázkou unikátní hadcové květeny je národní přírodní památka Křížky nebo přírodní rezervace Vlček v rámci evropsky významných lokalit Upolínová louka – Křížky a Raušenbašská lada. Významným druhem ze skupiny bezobratlých je hnědásek chrastavcový. Jeden z nejvzácnějších evropských denních motýlů dnes žije jen na několika lokalitách v Karlovarském kraji, kde nalézá svou jedinou živnou rostlinu – čertkus luční. V téměř polovině evropsky významných lokalit ve Slavkovském lese se tento motýl stal předmětem ochrany. 

Významné hornické památky

Tajemné západočeské území je také oblastí s bohatou hornickou historií. Tehdejší Císařský les býval známým nalezištěm stříbra, mědi, zlata a zejména cínu. Ten se těžil nejvíce v okolí Horního Slavkova, Krásna a Čisté. Unikátní technická a kulturní památka Dlouhá stoka se soustavou rybníků a kanálů je výjimečně zachovalým, historickým vodohospodářským dílem, které přivádělo do zdejších dolů vodu a sloužilo k plavení dříví z rozsáhlých lesů. Důl Jeroným, Důl Vilém, hornický skanzen Krásno a další štoly však neskrývají jen pozůstatky historické těžby, ale staly se i významným zimovištěm řady druhů netopýrů.