null Krásný Jez: AOPK ČR souhlasila s umístěním mobilní stanice operátora, k výstavbě vysílače zatím žádné řízení neproběhlo

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Krásný Jez: AOPK ČR souhlasila s umístěním mobilní stanice operátora, k výstavbě vysílače zatím žádné řízení neproběhlo

22. 2. 2023

Důvody, proč mobilní operátor neposkytuje v této oblasti sjednané služby, nejsou AOPK ČR známy.

V reakci na dotazy občanů z Krásného Jezu a okolí AOPK ČR konstatuje, že:

  • vydala souhlasné závazné stanovisko k umístění mobilní stanice operátora. K tomuto záměru neměla žádné připomínky.
  • nevede a ani v minulosti nevedla správní řízení o povolení umístění a výstavby vysílače. V roce 2022 proběhlo se zástupci jednoho z mobilních operátorů několik konzultací ohledně umístění nového vysílače mobilního signálu na hraně údolí řeky Teplé v blízkosti osady Ležnička. Toto místo patří do nejcennějších partií chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Nachází se ve II. zóně odstupňované ochrany CHKO, v I. pásmu ochrany krajinného rázu s nejpřísnější ochranou. Dle platného územního plánu města Horní Slavkov se v místě nachází navržené místní biocentrum č. 27.  Na tyto skutečnosti byl investor upozorněn, stejně jako na zákonnou povinnost předložit spolu s případnou žádostí také hodnocení dopadu záměru na zdejší přírodu (§ 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Žádnou takovou žádost AOPK ČR doposud neobdržela. Povolování stabilních vysílačů je otázkou správních řízení dle zákonných pravidel a jejich výsledky nelze předjímat. Závisejí na umístění i parametrech předkládaného řešení a místních podmínkách.
  • důvody, proč operátor sjednané služby neposkytuje, nejsou AOPK ČR známy (k jediné oficiální žádosti v této věci – žádosti o umístění mobilního vysílače - se vyjádřila kladně). Dotazy je proto třeba směřovat přímo operátorovi. Informace, že AOPK ČR stavbu vysílače zakázala a proto není v Krásném Jezu signál, není pravdivá.