null Ing. Václav Hlaváč

Ing. Václav Hlaváč
ředitel regionálního pracoviště Vysočina

Narodil se v roce 1960 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval Fakultu lesního inženýrství v Brně.

Od roku 1986 začal pracovat na oddělení ochrany přírody tehdejšího Okresního vlastivědného střediska v Havlíčkově Brodě. Toto pracoviště se v roce 1991 stalo součástí Českého ústavu ochrany přírody a později AOPK ČR. Od roku 1992 zde pracoval jako vedoucí krajského střediska, později jako ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy (od 1. 1. 2024 regionálního pracoviště Vysočina).

Jeho zájmem a specializací je zoologie, podílel se na vzniku a řešení řady projektů na záchranu ohrožených druhů (vydra říční, perlorodka říční, sokol stěhovavý, raroh velký a další). Zabýval se také problematikou nepůvodních invazních druhů, zejména norkem americkým. Významně se podílel na vzniku specializovaného pracoviště - Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Dlouhodobě se věnuje také problematice vlivu dopravy na živočichy a předcházení fragmentaci prostředí a populací. V této oblasti je aktivně zapojen do řady mezinárodních institucí (Infra Eco Network Europe, pracovní skupiny Karpatské úmluvy a další) a byl řešitelem několika mezinárodních projektů. Další oblastí dlouhodobého zájmu je problematika ochrany ptáků na linkách elektrického vedení. V AOPK ČR je zapojen do činnosti několika odborných skupin, vede skupinu pro dopravní a energetickou infrastrukturu, je členem odborné skupiny pro vodní ekosystémy a skupiny pro ÚSES. Výsledky své práce publikoval v řadě odborných článků, vědeckých prací nebo metodických příruček. 

Je členem České společnosti ornitologické, aktivně pracuje ve Skupině pro ochrana a výzkum dravců a sov. Po tři volební období byl členem zastupitelstva města Havlíčkův Brod.  Kromě práce patří mezi jeho koníčky fotografování přírodních a krajinných fenoménů a cestování. Dorozumí se anglicky, částečně německy a rusky.