null Ing. Pavel Pešout

Ing. Pavel Pešout
ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny, zástupce ředitele

Pavel Pešout (1971) řídí odborné činnosti v ochraně přírody a krajiny a výkon státní správy. Dlouhodobě prosazuje spolupráci s vlastníky a hospodáři při péči o přírodu a krajinu. Prosadil využívání dohod o hospodaření formou veřejnoprávních smluv a též navrhl a vede systém standardizace v ochraně přírody. Koordinuje administraci finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny a soudně-znaleckou činnost. Je spoluautorem programu "Dům přírody". Jeho dlouhodobým zájmem je kromě ochrany přírody studium vegetace.

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze v roce 1993. V letech 1991–2004 pracoval na Správě CHKO Blaník. Dále působil na Ministerstvu životního prostředí jako poradce ministra (2003–07) a člen vědecké rady ministra životního prostředí (2002–07). V letech 2003–07 byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V letech 2004–05 pracoval na Správě ochrany přírody jako odborný náměstek ředitele. Od roku 2006 vede Sekci ochrany přírody a krajiny na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR a je statutárním zástupcem ředitele.

Od roku 2017 je členem Poradního sboru ministra spravedlnosti pro vodní hospodářství, ochranu přírody a životní prostředí. Od roku 2020 je členem České komise pro UNESCO.

V letech 1991–94 se účastnil dlouhodobých přírodovědných expedic na Sibiři zaměřených na popis tamní vegetace. Působí v redakčních radách periodik Příroda, Ochrana přírody, Bohemia Centralis, Natura Pragensis, Krása našeho domova, Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka, Pod Blaníkem.

Dlouhodobě se věnuje ochraně přírody i jako dobrovolník. Od roku je 1987 členem České botanické společnosti, od roku 2009 České mykologické společnosti a od roku 1988 členem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). V roce 1990 založil a třicet let byl předsedou ČSOP Vlašim (od r. 2021 je čestným předsedou), v letech 1994–2006 působil v celostátním vedení ČSOP (v letech 2003– 06 byl předsedou Svazu). Od roku 2007 je členem Čestné rady ČSOP. V ČSOP stál u zrodu celostátních programů "Místo pro přírodu", "Národní síť záchranných stanic" a "Ochrana biodiverzity" a obnovení vydávání časopisu Krása našeho domova.

Dorozumí se anglicky a rusky.