null Ing. Anna Limrová

Ing. Anna Limrová
ředitelka Samostatného odboru OPŽP

Anna Limrová (1982) má mnohaletou zkušenost s přípravou a administrací evropských dotačních nástrojů. Od roku 2014 koordinuje administraci Operačního programu Životní prostředí pro oblast ochrany přírody a krajiny. Její motivací je podpora projektů, které významně pomáhají obnově české přírody a krajiny.

V rámci bakalářského studia vystudovala obor ochrana přírody na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě životního prostředí (v letech 2001–2005). Magisterské studium na České zemědělské univerzitě v Praze, oboru aplikované ekologie, dokončila v roce 2007.

V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pracuje od roku 2007. Nejprve působila jako odborný referent – zemědělec na odboru péče o přírodu a krajinu, kde administrovala a posuzovala investiční záměry ve zvláště chráněných území, prováděla poradenskou činnost regionálních pracovišť a spolupracovala na přípravě koncepcí a metodických pokynů MŽP. Od roku 2008 se jako vedoucí oddělení administrace finančních nástrojů podílela na přípravě projektů AOPK ČR z národních, ale zejména evropských dotačních programů (program Česko-švýcarské spolupráce, Revolvingový fond, LIFE+ aj.). V období 2009–2014 byla zároveň kontaktní osobou pro projekty LIFE + „Motýli ČR-SR“ a „Stepi Lounského středohoří“. Podílela se na přípravě programového období 2014–2020 a od roku 2014 vede samostatný odbor OP ŽP, kde nadále zajišťuje administraci OP ŽP, koordinuje v této činnosti regionální pracoviště AOPK ČR a vytváří dokumentaci programu.

Hovoří anglicky.